Regulamin
APARTHOTEL BOUTIQUE & APARTMENTS

Regulamin Aparthotel Boutique & Apartments

Apartamenty Reprezentowane przez KMG sp. z o.o. , z siedzibą ul. Sikorskiego 6a3, 22-400 Zamość, NIP 922-30-62-296

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług oraz rezerwacji Aparthotel Boutiqe & Apartments w Zamościu.

Jest on integralną częścią umowy do zawarcia której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, samodzielne wypełnienie karty meldunkowej lub dokonanie części lub całości opłaty. Dokonując powyższych czynności, Gość potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu, który jest dostępny do wglądu w każdym z Apartamentów.

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w Aparthotel Boutiqe & Apartments w Zamościu w każdej lokalizacji. Odpowiedzialność za te osoby, spoczywa na osobie dokonującej rezerwacji, zwanej dalej w niniejszym Regulaminie Gościem lub Zameldowanym.

Warunki Rezerwacji

 1. Aby dokonać rezerwacji należy skorzystać z systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.apartamentyzamosc.com.pl za pośrednictwem portali, drogą mailową pod adresem rezerwacje@apartamentyzamosc.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 609 921 921 w godzinach 8:00-20:00
 2. Rezerwacja telefoniczna wymaga późniejszego potwierdzenia drogą mailową, telefonicznie lub sms”em w wyznaczonym terminie.
 3. Rezerwacje wykonywane bezpośrednio muszą być zagwarantowane poprzez wpłatę zadatku w wysokości od 30% do 50% lub całości kwoty w terminie do trzech dni od daty jej dokonania.
 4. Niepojawienia się Gościa, anulacja rezerwacji bądź wcześniejszy wyjazd, nie uprawnia go do żądania zwrotu za niewykorzystany pobyt.
 5. W przypadku braku opłaty, firma ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia świadczenia usługi wynajmu.
 6. Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 a kończy o 11:00 dnia następnego.
 7. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po uprzednim uzgodnieniu przyjazdu. Usługa ta może być objęta dodatkową opłatą.
 8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić z wyprzedzeniem pod numerem telefonu +48 609 921 921 do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu Apartamentu. Zostanie one uwzględniane w miarę dostępności. Przedłużenie pobytu w Apartamencie po godzinie 11:00 będzie traktowane jako przedłużenie doby hotelowej, co skutkować będzie obciążeniem rachunku Gościa kwotą za całą dobę według cennika obowiązującego w danym dniu.

Zameldowanie

 1. Procedura zameldowania wymaga okazania dokumentu ze zdjęciem(dowodu osobistego lub paszportu, prawo jazdy nie będzie akceptowane) oraz podania karty płatniczej i jej daty ważności.
 2. W przypadku braku karty płatniczej będzie pobierana kaucja w wysokości 500,00zł, która będzie zwracana w trakcie wymeldowania. Dane z karty płatniczej czy też kaucja stanowią zabezpieczenie w przypadku szkód lub zniszczeń
 3. Aparthotel Boutiqe & Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt kiedy:
  a. Gość nie posiada lub nie chce okazać dokumentu tożsamości
  b. Znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  c. Odmawia zapłaty za pobyt lub dodatkowych, obowiązujących opłat
  d. Podczas ostatniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Aparthotel Boutiqe & Apartments

Zasady Użytkowania Apartamentów

 1. Gość zobowiązany jest do użytkowania Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zdanie lokalu w stanie zastanym z chwilą rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów RTV ⁄ AGD będących częścią wyposażenia Apartamentu jest zabronione.
 2. Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.
 3. Niezgłoszenie powyższych zastrzeżeń w formie pisemnej (e-mail, sms) jest równoznaczne z tym, że Apartament oraz zawarte w nim sprzęty został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag oraz zastrzeżeń Gościa.
 4. Akceptujemy zwierzęta domowe.
 5. W Apartamencie nie może przebywać większa liczba osób niż podana w trakcie rezerwacji. Złamanie tej zasady wiąże się z nałożeniem opłaty w wysokości 100,00zł za dobę
 6. Gość nie ma prawa przekazywać Apartamentu w podnajem ani w bezpłatne użytkowanie osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę. Przeniesieni rezerwacji na osobę trzecią musi być uzgodnione z Managerem obiektu oraz wiąże się z przejęciem przez tą osobę wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy
 7. Osoby niezameldowane mogą przebywać w Apartamencie Gościa w godzinach 7:00-22:00. Przebywanie w Apartamencie osoby niezameldowanej po godzinie 22:00 jest wyrażeniem zgody na jej odpłatne dokwaterowanie według cennika za dobę obowiązującego w dniu zameldowania.
 8. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do 7:00 rano. W tym czasie na terenie Aparthotel Boutiqe & Apartments mogą przebywać jedynie osoby zameldowane.
 9. Po każdych 3 dniach pobytu umożliwiamy sprzątanie Apartamentu oraz wymianę pościeli i ręczników. Wiąże się to z dodatkową opłatą w wysokości 50,00zł za osobę. Kwotę tą należy ustalić i opłacić w dniu wykonywania usługi
 10. Goście zobowiązani są do należytego zabezpieczenia Apartamentu, co rozumiane jest jako dokładne zamykanie drzwi, staranne przechowywanie kluczy, zakręcenie wody, wyłączenie oświetlenia, klimatyzacji i żelazka oraz zamknięcie okien przy każdorazowym opuszczaniu Apartamentu.

Odpowiedzialność

 1. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone ponad przeciętną miarę nie wynikające z normalnego użytkowania lokalu , tj. zaginięcie lub uszkodzenie wyposażenia Apartamentu w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest lokal jak i w mieszkaniach sąsiadujących z lokalem wyrządzonych przez Gościa lub osoby z nim przebywające.
 2. W przypadku zgubienia kluczy lub karty od Apartamentu zostanie nałożona opłata w wysokości 100,00zł
 3. Obsługa apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wejść do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożenia bezpieczeństwa lub mienia przebywających tam osób.
 4. W Apartamencie obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA papierosów, papierosów elektronicznych, wyrobów tytoniowych oraz innych używek, za jego złamanie firma ma prawo nałożyć na Gościa karę w wysokości 500,00zł.
 5. W Aparthotel Boutiqe & Apartments obowiązuje całkowity ZAKAZ urządzania wszelkiego rodzaju IMPREZ.
 6. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gościa porządku dojdzie do interwencji przedstawiciela Aparthotel Boutiqe & Apartments, Policji, Straży Miejskiej lub ochrony BSI firma nałoży na Gości karę w wysokości 1000,00zł. Za wszystkie zniszczenia wynajmowanego lokalu jak i budynku odpowiada osoba wynajmująca Apartament od firmy KMG sp. z o.o. Firma zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu z winy Gościa.
 7. Aparthotel Boutiqe & Apartments zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej podanej podczas dokonywania rezerwacji w kwocie do pełnej wartości kosztów wynikających z naprawy i poniesionych strat.
 8. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w naszych apartamentach wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 9. Ze względów bezpieczeństwa ppoż. zabronione jest używanie w Apartamentach: świec, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących jego wyposażenia z wyłączeniem ładowarek do telefonów, zasilaczy komputerowych oraz maszynek do golenia.

Reklamacje

 1. Gość ma prawo do złożenia Reklamacji w przypadku zaistnienia nieprawidłowości w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje oraz skargi należy przesyłać na adres rezerwacje@apartamentyzamosc.com.pl
 2. Rozpatrzenie zażalenia nastąpi w ciągu 14 dni roboczych a Gość zostanie poinformowany drogą mailową o sposobie jej rozpatrzenia.
 3. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla Aparthotel Boutiqe & Apartments

Postanowienia Końcowe

 1. Obiekt jest całodobowo monitorowany.
 2. Aparthotel Boutiqe & Apartments zastrzega sobie prawo do zmiany Apartamentu na inny o podobnym standardzie lub na inną lokalizację (Bazyliańska 1, Kolegiacka 18) w przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności. Jednocześnie Firma zobowiązuje się do jak najszybszego poinformowania o tym Gościa.
 3. Aparthotel Boutiqe & Apartments nie odpowiada za awarie oraz ich skutki wynikające, z przyczyn od nas niezależnych(dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w Apartamencie). Nie stanowią one podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za Apartament.
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas pobytu Goście proszeni są o jak najszybsze ich zgłaszania pod numerem telefonu +48 609 921 921 w godzinach 8:00-20:00 co pozwoli na stosowną reakcję.
 5. W przypadku usterek powstałych z winy Gościa zastrzegamy sobie prawo do obciążenia go kwotą naprawy.
 6. Aparthotel Boutiqe & Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa w Apartamencie. Pozostawione przedmioty będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wymeldowania i mogą być wysłane na koszt Gościa pod wskazany adres.

POLITYKA PRYWATNOŚCI APARTHOTEL BOUTIQUE & APARTMENTS

Dokonując Rezerwacji w Aparthotel Boutiqe & Apartments Gość wyraża zgodę na umieszczenie oraz przetwarzanie swoich Danych Osobowych w bazie, w celach meldunkowych, marketingowych oraz umieszczenia danych w bazie danych firmy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 101 z 2020r., poz926 z późniejszymi zmianami)

Wszystkie dane umieszczone w bazie są traktowane jako poufne i nie będą udostępniane podmiotom do tego nieuprawnionym.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gość ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy / ich brak może skutkować odmową realizacji usługi.

Bez pisemnej zgody Administratora zabrania się upubliczniania zdjęć lub filmów wykonanych w Apartamentach, a szczególność umieszczania ich na portalach społecznościowych i internetowych. Dotyczy to zdjęć wnętrz Apartamentów oraz jego wyposażenia

Scroll to Top

Nasza strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zobacz stronę RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI lub zaakceptuj klikając przycisk obok..

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.